Fort de Roovere

Verleden      :           die Vergangenheit/ die geschichte

Heden           :           die Gegenwart

Toekomst     :           die Zukunft

Waterlinie    :           Wasserlinie

Fort                :           das Fort/ die festung

Oudste          :           der älteste

Door mensenhanden bediend: von menschenhand bediend/ von menschen betrieben

Inundatie     :           Flut / überflutung/ überschwemmung

Het gebied werd verdedigd door inundatie. --------Das Gebiet wurde durch Überflutung geschützt. Um den bereich zu schützen.

Aanleiding    :           Der Grund/ Ursache

Gebied          :           die Gegend

De opstand  :           die Rebellion

Spanje           :           Spanien/ die Spanier

De sleutel     :           der Schlüssel

Omsingelen :           einkreisen/ die Stadt ist umgeben/ die Stadt ist belagert

Belegeren     :           Belagern

Blokkeren     :           blockieren

Moeras         :           der Sumpf

Provincie      :           die Provinzen

Men bouwde 3 forten ---------Sie baute drei Forte, Fort de Roovere ist das Grösste der Drei.

Waterlinie-------------Wasserleitung

4000 soldaten hebben de forten gebouwd in een half jaar. Dit met schep en kruiwagen. -----4000 Soldaten haben die Festungen in einem halbes Jahr gebaut. Dies mit Zepter und Schubkarre.

Dit kostte veel geld. Ongeveer een half miljoen gulden. Gelukkig had Piet Hein de zilvervloot veroverd op de Spanjaarden en daar zat 12 miljoen gulden in aan goud en zilver. --------Das hat viel Geld gekostet. Etwa eine halbe Milion Gulden. Glücklicherweise hatte Piet Hein die Silberflotte von den Spaniern erobert und enthielt 12 Millionen Gulden in Gold und Silber.

Koning Philip van Spanje had dat geld nodig om zijn soldaten te betalen. ----König Phillips von Spanien brauchte das Geld, um seine Soldaten zu bezahlen.

In die tijd bestonden de legers uit huurlingen en als je die niet betaalde, gingen ze niet vechten.  ------ Zu der Zeit waren die Armeen Söldner und wenn man sie nicht bezahlt, werden niet kämpfen.

Aarden wal  :           Erdmauer

De poort       :           das Tor

Gebouw       :           das Gebäude/ die Gebäude

Fundering    :           die Stiftung / die Grundlagen

Binnenplaats:          der Hof

In het midden van de Terre stonden tenten, de commandant had een houten huis. -----------Zelte standen in der Mitte der Terre. Die Kommandant hatte ein Holzhaus.

Barakken      :           die Kaserne

Kruit;             :           das Pulver/ das Pulverhaus

6 kinderen werden gedoopt: 6 kinder wurden getauft.

Gemiddeld   :           Durchschnitt

De schuine banen, die u daar ziet, waren om de kanonnen naar boven te trekken. --------Die schrägen Wege, die Sie dort sehen, wurden verwendet, um die Kanone Hochzuziehen.

Men had 14 trekpaarden nodig om het kanon te trekken. -----------Sie brauchten vierzehn Zugpferde, um die Kanone zu ziehen.

Kogel :           die Kugel

Wegen:         wegen/ wiegen/ gewicht bestimmen

Lont   :           die zündung (bijv. der bombe)

Met een kanon kon men ongeveer 150 keer schieten. -----------Mit einer Kanone konnte man ungefähr 150 Mal schiessen.

Daarna was het onbruikbaar en kon men er niet goed meer mee richten. ---Danach war es unbrauchbar und konnte nicht mehr richtig verwendet werden.

Kanonnen werden gegoten en met de hand uitgeboord. ----------Kanonen wurden gegossen und von Hand gebohrt

Bergen op Zoom was de enige stad, die vijf pondkanonnen gebruikte. -----Bergen op Zoom war die einzige Stadt, in der 5-Pfund-kanonen eingezetzt wurden.

Al deze kanonnen zijn meegenomen door de Fransen en staan nu in Frankrijk. –Alle diese Kanonen wurden von der Franzosen übernommen und befinden sich jetzt in Frankreich.

Eigenlijk willen we er wel een paar terug, maar ze geven ze niet. -----Eigentlich wollen wir ein paar zurück, aber sie geben sie nicht.

Het gebied rond het fort was kaal, geen bomen, geen struiken. ------Die Gegend um das Fort war leer, keine Bäume, keine Büsche.

Onderaan de buitenzijde van het fort, werden vaak stekelige planten gezet, -----Am unteren Rand der Festung wurden oft stachelige Pflanzen platziert.

30 tot 40 cm water was genoeg om een leger tegen te houden. ---30 bis 40 Zentimeter Wasser reichten aus, um eine Armee aufzuhalten.

Het leven in het fort was tamelijk saai. Er moest steeds opgelet worden of er wellicht vijamden aam kwamen. --------- Das leben in der Festung war ziemlich langweilig. Es musste immer darauf geachtet werden ob Feinde eintrafen.

In vredestijd waren er ook vrouwen en kinderen op het fort. Als er gevochten werd waren die in BoZ -------- In Friedenszeiten waren auch Frauen und Kinder in der Festung. Wenn es einen Kampf gab, waren sie in Bergen op Zoom.

Zoet water   :           frisches Wasser

Zout water :             Salzwasser

Loopgraaf    :           Graben

Slotgracht    :           wassergraben

Nu komen we bij de Mozesbrug. ----Jetzt kommen wir zur Mozesbrücke.

(Schützengrabenbrücke)

U zult zo begrijpen waarom hij zo heet. -----Sie werden verstehen, warum dieser Name ist

De brug staat op de London Disign lijst en heeft ook de Sakkoprijs gewonnen. ------Die Brücke steht auf der Londoner Disign-Liste und hat auch die SakkoPreis gewonnen.

De SakkoPreis is een prijs van Bergen op Zoom. -----Die Sakko-Preis ist ein Bergen op Zoom-Preis

Het bos is vanzelf ontstaan. U zult zien, dat het een eenzijdige beplanting is, Eiken, tamme kastanjes, dennen en varens. -----------Der Wald ist von selbst entstanden. Sie werden sehen, dass es sich um seine einseitige Bepflanzung handelt. Eichen, Edelkasatanien, Kiefern Und Farne.

Ook veel bramen, maar die zijn zuur, want ze krijgen niet veel zon, alleen goed voor jam. -------Auch viel Brombeeren, aber sie sind sauer, weil sie nicht viel Sonne bekommen. Nur gut für Marmelade

Ook komt hier een bijzondere vlinder voor de Phegeavlinder. -----Hier gibt es auch einen besonderen Schmetterling, den Phegea-Schmetteling.

Ik heb een plaatje van die vlinder, ook voor jou.

Komt in Nederland alleen in de Peel voor en hier bij Fort de Roovere. De Peel is in het oostbrabant en noord Limburg ------Kommt in die Niederlande nur im Peel und hier in fort de Roovere vor. Das Peel befindet sich in Ost-Brabant und Nord-Limburg.

Ramp :           Katastrophe

Troonopvolging     :           die Thronfolge

Troonopvolger       :           der Thronfolger

Ramptoerisme        :           Katastrophentourismus

Per schip                  :           mit dem Schiff

Veroveren   :                       erobern

 

Nu komen we bij een voorbeeld van een loopgraaf, zoals men die maakte in de franse tijd. ---- Jetzt kommen wir zu einem beispiel einen Schützengraben, wie er in der französischen Zeit hergestellt wurde.

De soldaten vlochten van wilgentenen korven, onder en boven open en vulden die met grond. ----- Die Soldaten flechteten Körbe met Weidenzweigen, unten und oben öffnen und sie füllten es mit Erde.

Hamer en spijker : hammer  und  Nagel

Aanwijzen op het plaatje, dat we daarvan hebben.

De soldaten, die de loopgraven maakten, noemen we Sapeurs. ---- Die Soldaten, die die Gräben angelegt haben, heissen Sapeurs.

Dagboek:      das Tagebuch

De ster van Eggers. --- Der Stern von Eggers.

Eggers was een zweed, die in dienst was van de Fransen. -----Eggers war ein Schwede, der bei den Franzosen angestellt war.

Hij schreef alles op, wat er per dag gebeurde. Dat is bewaard gebleven en daardoor weten wij hoe het eraan toeging ----Er schrieb alles auf, was jeden Tag passierte. Das ist erhalten geblieben und deshalb wissen wir, wie es gelaufen ist.

 

De toren is er pas kort en heet de Pompejus. ------------Der Turm ist nur kurz und heisst De Pompejus.

Aan het einde van onze wandeling, kunt u naar boven klimmen om de omgeving in ogenschouw te nemen. ----------- Am Ende unserer Wanderung können Sie hinaufsteigen und die Umgebung erkunden.

U kunt dan heel goed de omtrek van het fort zien met de bastions. ----------   Sie können dann der gesamten Umfang der Festung mit den Bastionen sehen

 

Bij Wasven:

Tot hier kwam het water, als de inundatie een feit was. Bij erg droog weer, was het wel moeilijk om het water op de goede hoogte te krijgen. ---- Bis hierher kam das Wasser, wenn de Überschwemmung eine Tatsache war. Bei sehr trockenem Wetter war er schwierig, das Wasse auf die richtige Höhe zu bringen.

Wat betreft dieren, zijn hier vossen, reeën, konijnen, hazen, eekhoortjes en dassen. ----- Bei den Tieren handelt es sic hum Füchse, Rehe, Kaninchen, Hasen, Eichhörnchen und Dachs.

Ook veel vogels, kleine en wat grote vogels betreft: lepelaars, blauwe en zilverreigers. Ook roofvogels, uilen, sperwers en buizerds. ---- Auch viele Vögel, kleine und grosse: Löffler, Graureiher und Reiher.  Auch Greifvögel: Eulen, Sperbern  und Bussards.

Dassen zie je echter nooit, die komen in de avond pas tevoorschijn als het ergdonker is. ----Dachs sieht man jedoch nie, er erscheint erst abends wenn es sehr dunkel ist.

Nu gaan we weer een stukje wandelen, ook lang de Tenaille. ------- Jetzt gehen wir wieder spazieren, auch entlang der Tenaille.

Aanwijzen op kaartje.

Dan terug naar het fort en dan kunnen ze klimmen op de Pompejus.


Uw reservering

Aantal tickets

Aantal
Prijs
0,00
0,00

Contactgegevens

Kies een moment


Eventuele opmerkingen


Algemene voorwaarden

Reservering afronden